onsdag 11 juli 2012

En skrivelse till Miljöminister Lena Ek om vädermanipuleringen som pågår

Mail till Miljöminister Lena Ek

Av Febe Nilsson i Föreningen Ren Luft - FRL (Filer)

 Från: Febe Nilsson 2012 07 09

 Till: Miljöminister Lena Ek

Föreningen Ren Luft vill med detta mail ta upp den mycket viktiga frågan geo-engineering, som pågår över Sverige,Europa och stora delar av övriga världen.

Ni har säkerligen fått mail om detta från många olika håll redan, men i och med att vi inte ser att detta projekt varken kommer ut i massmedia eller avbryts, så kräver vi svar på varför besprutningen av metallsalts-aerosoler i atmosfären via flygplan hålls hemlig för befolkningen och varför Sveriges regering överhuvudtaget tillåter att denna besprutning sker.

Att det sker, det finns det inga tvivel om. Vi är många som uppmärksammat och följt besprutningen som sker i stort sett dagligen och som onekligen skapar mycket negativa och kanske till och med oåterkalleliga konsekvenser för hela planeten.  Ni själv och övriga ministrar, har kanske fått er argumentet att detta är ett nödvändigt instrument för att minska en sk globla uppvärmning, att vi är tvugna att ta riskerna det skulle kunna innebära, därför att klimathotet är så överhängande allvarligt i sig. Dock, det är många av oss både bland svenska folket och i övriga världen som tror att den globala uppvärmningen är en bluff och används effektivt för att dölja diverse agendor.

Skulle vi se en viss uppvärmning beror den snarare på de metallsalts-areosoler som ständigt sprutas i atmosfären i kombination med de väldiga radioanläggningar som finns i mängder varav några stycken finns här i Sverige. Dessa radioanläggningar har en förmåga att hetta upp jonosfären och kan skapa rubbningar och obalans som vi misstänker att vi redan har sett kraftiga förödande smakprov på.

Det finns från många håll en önskan att kunna påverka och styra vädret, men detta innebär att man tror sig kunna leka Gud, man tar risker som är enorma och skulle kunna innebära en fullständig katastrof för allt levande.

Det finns många bortförklaringar kring chemtrails. Den officiella ståndpunkten hos diverse organ är att det helt enkelt är normala kondensstrimmor från flygplan. Det stämmer dock inte. Kondensstrimmor efter flygplan visar sig som en liten kort svans och försvinner i takt med att flygplanet förflyttar sig. Chemtrails däremot innehåller metallsalter som skapar en mycket större mängd kondensationskärnor för fukten att kondensera på. Därav dessa breda stråk som ligger kvar ofta timmavis och breder ut sig till stora slöjmoln som täcker hela eller delar av himlen.

En viktig bit som också den avslöjar skillnad på chemtrails och kondensstrimmor är att dagar med i stort sett exakt samma väderparametrar med relativ luftfuktighet och temperatur har ena dagen uppvisat kvarliggande trails och andra dagen inte ett enda spår av trails efter flygplan. Dessa flertalet jämförda dagar har varit vardagar, Malmö och Stockholm där det är gott om flygtrafik.

Vi är även många som om och om igen har följt scenariot hur en klarblå himmel med strålande sol, på ca en timme blivit fullständigt igensolkad av ett tiotal flygplan som lämnar tjocka breda stråk efter sig. Himlen har sedan större delen av dagen varit täckt av en gråsolkig slöja.

Se gärna dokumentären "What in the world are they spraying" där man bl.a kan påvisa mycket kraftigt förhöjda värden av aluminium och barim i regnvatten och ytsnö. Chemtrails även kallat geo-engeneering är ett projekt som pågår inte bara över Sverige utan i stora delar av övriga världen.

Det finns ett antal patent som beskriver metoden att använda metallsalts-aerosoler via flygplan för att reflektera en del av solstrålarna tillbaka ut i rymden för att motverka en sk global uppvärmning se t.ex: US 5003186

Se även rapport av CCSP där metallsalts-aerosoler i atmosfären läggs fram som förslag för att reflektera solstrålar tillbaka ut i rymden. http://downloads.climatescience.gov/sap/sap2-3/sap2-3-final-report-all.pdf

Vi menar dock att vi har bevis för att denna besprutning sker nu och har så gjort i ett antal år redan. Vi ser inte några klara och eniga bevis för att koldioxid orsakar en allvarlig hotande uppvärmning utan tror att de kraftiga rubbningar och obalans i väder som vi ser och har sett de senaste åren världen över, beror på mänskliga ingrepp i atmosfär och jonosfär via metallsalts-aerosoler i kombination med HAARP, ESICAT, LOIS, LOFAR m.fl stora radioanläggningar med förmåga att hetta upp jonosfären.

Denna besprutning har man beslutat göra utan att ha en folkomröstning där information om orsak och risker lagts fram och utan att ge folket sin rättmätiga chans att säga Ja eller Nej till ett sådant stort ingrepp i allas vår levnadsmiljö.Vi kräver öppna kort kring vad och varför VÅR luft, VÅRA vatten, odlingsmarker och vi själva tillåts bli förgiftade, utan att vi har varit med i beslutsprocessen.

 Vi kräver ett omedelbart stopp av besprutningen över vårt land!

 Vi hoppas att Ni som Miljöminister, tar Ert ansvar i denna oerhört viktiga fråga.

 Vänligen

 Föreningen Ren Luft genom Ordförande Febe Nilsson

---------------------------------------------------------------------

The letter to Environment minister Lena Ek in the Swedish Government about geo-engineering.

(translated from swedish to english by Google)

A letter to Environment Minister Lena Ek

Mail to Environment Minister Lena Ek. By Febe Nilsson of the Society of Clean Air - FRL

From: Febe Nilsson 2012 07 09 To: Environment Minister Lena Ek.

 Association Clean Air want with this email address the pivotal question of geo-Engeneering, going over Sweden, Europe and large parts of the world.You've certainly got a mail about this from many sources already, but since we do not see that this project does not come out in the media or is canceled, so we demand answers as to why the spraying of metal salt aerosols in the atmosphere via aircraft is kept secret from the population and why the Swedish government at all allows this spraying occurs.

That this is happening, there is no doubt. Many of us have noticed and followed the spraying that occurs almost daily, and that certainly creates a very negative and perhaps even irreversible consequences for the planet. You yourself and the other ministers, may have had your argument that this is a necessary instrument to reduce the so-called globla warming, that we might have to take risks that could mean, because the climate threat is so imminent serious in itself.

However, there are many of us, both among the Swedish people and the rest of the world who believe that global warming is a scam and used effectively to hide the various agendas.Would we see a slight heating due to the rather on the metallsalts-aerosols that are constantly injected into the atmosphere, combined with the huge radio facilities located in the amounts of which some pieces are available here in Sweden.

These radio systems have the ability to heat up the ionosphere and can cause disorders and balance, as we suspect we've already seen severe crippling taste of.There are many places from a desire to influence and control the weather, but this means that they think they can play God, you take risks that are huge and could be a complete disaster for all life.There are many excuses about chemtrails. The official position of the various agencies is that it is simply normal contrails from aircraft. It is not true.

Vapour trails after planes appears as a small, short tail and disappear as the aircraft moves. However Chemtrails containing metal salts to create a much higher amount of moisture condensation nuclei to condense on. Hence these wide streets that remain often timmavis and spreads out to large slöjmoln covering all or part of the sky.

An important piece that also reveals the difference between chemtrails and contrails is that the days with almost exactly the same weather parameters with relative humidity and temperature is one day shown indwelling trails and other days not a single trace of the trails after planes. The majority compared days have been days, Malmo and Stockholm, where there is plenty of air traffic.

We are also many people who repeatedly have followed the scenario, how the bright blue sky with bright sunshine, about an hour was completely igensolkad of a dozen aircraft that leaves thick wide strip behind. The sky has most of the day was covered by a veil gråsolkig.Please see the documentary "What in the world They are spraying" which among others can demonstrate dramatically elevated levels of aluminum and Barim in rainwater and snow.

Chemtrails also called geo-engineering is a project under way not only of Sweden but in many parts of the world.There are a number of patents describing the method to use metallsalts-aerosols from aircraft to reflect a portion of the sun's rays back into space to prevent a so-called global warming, see for example: U.S. 5003186See also Report of CCSP where metallsalts-aerosols in the atmosphere are presented as suggestions for reflecting solar rays back into space.

http://downloads.climatescience.gov/sap/sap2-3/sap2-3-final-report-all.pdf . But we think that we have evidence that this spraying is done now and has done so for some years already.

We see no clear and unanimous evidence that carbon dioxide causes a serious threat warming but believes that the severe disturbance and imbalance in the weather that we see or have seen in recent years worldwide, due to human intervention in the atmosphere and ionosphere via metallsalts-aerosols in conjunction with HAARP, ESICAT, LOIS, LOFAR and others large radio equipment capable of heating the ionosphere.

This spraying has been decided to do without having a referendum in which information about the causes and risks presented and without giving the people their rightful chance to say yes or no to such a major procedure in all our levnadsmiljö.We requires cards about what and why OUR air, OUR water, arable land and we are allowed to be poisoned, but that we have been involved in the decision. We demand an immediate halt to the spraying of our country!

We hope that you as Minister of the Environment, take your responsibility in this extremely important issue.

Kind Regards

Febe Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar